சன்மார்க்க சொற்பொழிவு

https://youtu.be/3z3oulevPmc

மேற்கண்ட Link வாயிலாக சாது சிவராமன் ஐயா அருளிய சொற்பொழிவினைக் கேட்கலாம். தொடர்ந்து இதுபோன்ற சொற்பொழிவினைக் கேட்க Online Sanmarga sangam என்ற YouTube channel ஐ Subscribe செய்யவும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s